Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

6140

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane załączniki:

-potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia odpisu z właściwego rejestru lub   zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,

-potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

- opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach , obiektach i innych środkach  technicznych służących do prowadzenia działalności,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem  kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających zaplecze techniczne ,

- decyzje powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (dot. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt),

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł

Urząd Gminy Świętajno, sekretariat, tel. 87-521 54 20, e-mail: ug@swietajno.pl

616 zł- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu Gminy Świętajno, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Świętajno

BS Olecko Oddział Świętajno Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności  - 50% stawki określonej od zezwolenia

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej  w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu. W sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 , poz. 2008 z późń. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635  ze zm.)

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Świętajno może:

-        wezwać przedsiębiorcą do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni , brakującej dokumentacji poświadczającej , że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa , wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

-        dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów we wniosku o udzielenie zezwolenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem, 

-        Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Świętajno wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu,

-        zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższe niż 10 lat,

-        Wójt odmówi wydania zezwolenia w przedmiotowym zakresie , jeżeli:

a) działalność jest niezgodna z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,

b) mogłaby powodować zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi lub środowiska,

c) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe  lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

Wójt Gminy jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem

Kategorie:

Ochrona środowiska i rolnictwo

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Jednostka prowadząca:

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, zabytków i drogownictwa – „OŚB”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl