Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu

7340
  1. wniosek o wydanie zezwolenia,
  2. zezwolenie stałe (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Świętajno)

Urząd Gminy Świętajno (pok. nr 12) tel. 87 520 70 27

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek Urzędu w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu  oraz piwa,
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
  • 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Nr konta bankowego: 61933900060010010007070001

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w przeciągu miesiąca od daty wpływu wniosku

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.)

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Zezwolenia jednorazowe wydaje się na okres do 2 dni

Formularze i załączniki:

Wniosek jednorazowy [doc, 18.5 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl