Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

7340
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży;  
 2. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu;
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;.  
 4. Zgoda właściciela budynku;
 5. Zgoda użytkownika budynku;  
 6. Zgoda zarządcy budynku;  
 7. Zgoda administratora budynku.

Dołącz do wniosku tylko jedną z wymienionych poniżej zgód na użytkowanie budynku:

 • zgodę właściciela budynku, lub
 • zgodę użytkownika budynku, lub
 • zgodę zarządcy budynku, lub
 • zgodę administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Urząd Gminy Świętajno (pok. nr 12), tel. 87 520 70 27.

Rodzaj alkoholu - kto wnosi opłatę:

• 525 zł - do 4,5% alkoholu oraz piwo przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł;

• 525 zł -od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa) przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł;

• 2100 zł - powyżej 18% alkoholu przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł;

• 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku do 4,5% alkoholu oraz piwo przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł;

• 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)

przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł;

• 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku powyżej 18% alkoholu przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłaty należy dokonać na nr konta bankowego Urzędu Gminy Świętajno:

 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

Wniosek o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w przeciągu miesiąca od daty wpływu wniosku

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.)

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

1. likwidacji punktu sprzedaży,

2. upływu terminu ważności zezwolenia,

3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Formularze i załączniki:

Oswiadzcenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok [doc, 34 KB]

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [doc, 18.5 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [doc, 18.5 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl