Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

5310

Wniosek o udzielenie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Świętajnie

Do wniosku należy dołączyć:
1) Opinię właściwych miejscowo komendantów Powiatowych Policji i Straży Pożarnej oraz kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach.
2) Opinie właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.
3) Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
4) Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
5) Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
6) Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.
7) Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej.
8) Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
9) Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
10) Polisę ubezpieczeniową, (Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny)
11) Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
12) Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:
a) dowódcę Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
13) Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy,a w szczególności zachowania się osób. 

Ponadto dołączyć należy:
1. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza. Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących ich do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.
2. Opinię pracownika ds. drogownictwa Urzędu Gminy  w  Świętajnie w przypadku imprez związanych z zajęciem pasa drogowego.

Sekretariat Urzędu Gminy Świętajno

82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wójt Gminy Świętajno wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jej wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy

1. Ustawa z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635)

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w  Świętajnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Organizator imprezy masowej występuje do Wójta Gminy Świętajno z wnioskiem na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Kategorie:

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Jednostka prowadząca:

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacyjnych, promocji Gminy, zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz obsługi Rady Gminy - „Or”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl