Sprawy podatkowe

Uchwały dotyczące podatków i opłat znajdują się w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świętajno

  

Załączniki zamieszczone są w formacie *.pdf (Adobe Reader). Aby pobrać załącznik należy kliknąć w odpowiedni format pliku.

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych są dostępne na stronie podatki.gov.pl

pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/


Podatek rolny
IR-1 informacja o gruntach [*.pdf]
DR-1 deklaracja na podatek rolny [*.pdf]

 

Podatek leśny
IL-1 Informacja o lasach [*.pdf] 
DL-1 deklaracja na podatek leśny [*.pdf] 

 

Podatek od nieruchomości
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [*.pdf] 
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości [*.pdf] 

 

Podatek od środków transportowych
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych [*.pdf]
DT-1A załącznik do deklaracji [*.pdf]

 

Dodatki mieszkaniowe
wniosek [pdf]
deklaracja o wysokości dochodów [pdf]
oświadczenie do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego [doc]
zaświadczenie [doc]

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
wniosek [*.pdf]

 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Załącznik [*.pdf] 

 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
wniosek [*.doc] [*.pdf]

 

Gospodarka Komunalna

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wniosek [*.doc] [*.pdf]

(deklaracja jest w formacie interaktywnego formularza pdf - należy pobrać plik na swój komputer, wypełnić, zapisać i wydrukować lub przesłać poprzez platformę ePUAP dołączając wypełniony plik. Niezbędne jest posiadanie certyfikatu lub zaufanego profilu ePUAP.)


Podanie o zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i wydanie warunków technicznych zaprojektowania i wykonania przyłączy

Podanie [*.pdf]

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

Wniosek [*.doc]


Ewidencja ludności

 

DO/W/1 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
wniosek [*.pdf]

DO/F/1 - Formularz odbioru dowodu osobistego 
wniosek [*.pdf]

DO/F/2 - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 
wniosek [*.pdf]

EL/W/1 - Wniosek o nadanie numeru PESEL 
wniosek [*.pdf]


Ochrona Środowiska

 

Zgłoszenie rozbiórki oraz utylizacji azbestu
zgłoszenie [*.pdf]
Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl