Zezwolenie na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło

7340
  1. wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
  2. wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
  3. oświadczenie o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Urząd Gminy Świętajno (pok. nr 13) tel. 87 520 70 21

Za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych należy wnieść opłatę na rachunek Urzędu w wysokości:

1. 1,4 %  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

2. 1,4 %  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),

3. 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Nr konta bankowego: 61933900060010010007070001

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w przeciągu miesiąca od daty wpływu wniosku

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
a. likwidacja punktu sprzedaży,
b. upływ terminu ważności zezwolenia,
c. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e. niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
Termin określony w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych [pdf, 30.15 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl