Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

7344

1.Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. Załączniki do wniosku:
a) kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub dokumenty poświadczające co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy (ppkt dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy),
b) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, a w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy – również za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. (Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
c)oświadczenie poświadczające spełnienie wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym i ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, potwierdzone orzeczeniem lekarskim i psychologicznym stwierdzającymi brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (ppkt dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport drogowy),
d) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nim,
e) kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego,
f) dokument tożsamości,
g) prawo jazdy.

Urząd Gminy Świętajno (pok. nr 13) tel. 87 520 70 21

Opłata za udzielenie licencji uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
a) 2 - 15 lat – 200,00 zł,
b) 16 - 30 lat – 250,00 zł,
c) 31 - 50 lat – 300,00 zł.

Rozpatrzenie sprawy w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004r. Nr 153, poz. 1612),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz.1726).

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

 

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


Kto, będąc przedsiębiorcą:

- nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,

- nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna

podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.

Formularze i załączniki:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową [pdf, 28.9 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl