Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

7340

wniosek o wydanie zezwolenia

Urząd Gminy Świętajno (pok. nr 13) tel. 87 520 70 21

Opłata za zezwolenia wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek Urzędu w wysokości:

- 525,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego(opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa i z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 2.100,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego (opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu).

Nr konta bankowego: 61933900060010010007070001

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w przeciągu miesiąca od daty wpływu wniosku

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętajnie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji przyjęć (katering).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć, wydawane są na okres do dwóch lat.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (katering) [pdf, 47.19 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza

Wydawanie zewzoleń i udzielanie licencji

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl