Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem USC

● Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

● Do wglądu – dokument tożsamości. 

Oświadczenie można złożyć w terminie do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego rozwód małżeństwa. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.

 

Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa wynosi 11,00 zł.

Niezwłocznie

● Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

● Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

● Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl