Zgłoszenie urodzenia dziecka

Do wglądu – dokumenty tożsamości rodziców.


Urodzenia, jakie miały miejsce na terenie Gminy Olecko, rejestruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olecku.

Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) przekazywanej przez szpital oraz protokołu zgłoszenia urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie:
– 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
– 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
➢ matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
➢ matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
➢ w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika – pełnomocnik musi przedłożyć pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia:
➢ występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL,
➢ melduje dziecko w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Po dokonaniu rejestracji wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu urodzenia osobie zgłaszającej urodzenie.

Urząd Stanu Cywilnego w Świetajnie, Świętajno 104, pokój nr 7, tel. 87 520 70 11.

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Niezwłocznie.


Forma załatwienia
➢ Sporządzenie aktu urodzenia.
➢ Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.

● Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
● Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Od decyzji odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl