Rejestracja zgonów

➢Karta zgonu wydana przez lekarza.

➢Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

➢Do wglądu – dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

 

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu (dokumentu medycznego potwierdzającego zgon, który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku) i protokołu zgłoszenia zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Zgon należy zgłosić w terminie:

➢ 3 dni od sporządzenia karty zgonu, 

➢ 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. 

 

Zgłoszenia zgonu dokonuje osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej, tj.:

➢małżonek,

➢krewni zstępni (np. dziecko),

➢krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie),

➢krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat),

➢powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa).

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu przez pełnomocnika.

 

Po dokonaniu rejestracji wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

 

Jeżeli sporządzenie aktu zgonu nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu, co umożliwi pochówek osoby zmarłej. W tej sytuacji po sporządzeniu aktu zgonu z urzędu zostaną wydane dwa odpisy skrócone aktu zgonu: jeden z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.

Zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego oraz powoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.

Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Niezwłocznie.

Forma załatwienia:

Sporządzenie aktu zgonu.

Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

➢Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

➢Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl