Orzekanie o zmianie imienia lub nazwiska

➢Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający następujące dane:

•imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,

•wskazanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

•numer PESEL, jeżeli został nadany,

•imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

•wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

•adres do korespondencji wnioskodawcy,

•uzasadnienie,

•oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

➢Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.

➢Do wglądu – dokument tożsamości.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Po zmianie imienia, można mieć najwyżej dwa imiona.

Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

➢imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,

➢na imię lub nazwisko używane,

➢na imię lub na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

➢na imię lub na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku.

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7

➢ Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska wynosi 37,00 zł.

➢ Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

Do jednego miesiąca.

 

Forma załatwienia 

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska albo decyzja odmowna.

➢ Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,

➢ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl