Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem usc i jego rejestracja

Do wglądu – dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.

➢Pisemne zapewnienie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

➢Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

➢Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

➢zapewnienie;

➢dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

➢odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

 

Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy. 

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego może nastąpić:

➢na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności,

➢na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84,00 zł.

➢Opłata dadatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na życzenie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wynosi 1.000,00 zł.

➢Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 39 zł.

Niezwłocznie.

➢Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

➢Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

➢Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

➢Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, osoba zainteresowana może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. 

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl