Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem USC.

➢ Do wglądu – dokumenty tożsamości rodziców.
➢ Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, niebędący ojcem biologicznym dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli w przypadku matki rozwiedzionej jeżeli upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka).

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Można uznać ojcostwo dziecka małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.

Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą – przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Kierownik (z-ca Kierownika) Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Gminy Świętajno, pok. 7

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Niezwłocznie.


Forma załatwienia
➢ Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa w formie protokołu.
➢ Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa – pismo Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

➢ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
➢ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia na piśmie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Kategorie:

Akta stanu cywilnego

Jednostka prowadząca:

Urząd Stanu Cywilnego – „USC”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl