OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁEK W ŚWIĘTAJNIE

O G Ł O S Z E N I E  O  PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

 

1)      części działki oznaczonej nr 336/10 o pow. 0,0282 ha, położonej w obrębie Świętajno, gm. Świętajno- KW OL1C/00039723/7.

 

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 225,60 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

 

2)      części działki oznaczonej nr 336/10 o pow. 0,0282 ha, położonej w obrębie Świętajno, gm. Świętajno- KW OL1C/00039723/7.

 

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 225,60 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

 

3)      części działki oznaczonej nr 718 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Świętajno, gm. Świętajno – KW OL1C/00002506/2

 

Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 720,00 zł. Wadium w wysokości 70,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno.

 

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 3 lat, tj. od 21 września 2020r. do 20 września 2023 r.

Przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 35/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 16 lipca 2020 r. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 21 września 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno, pok. nr 11 od godz. 1000 tj.

  • na część działki nr 336/10 (CZĘŚĆ DZIAŁKI OZNACZONEJ NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 2)- godz. 1000
  • na część działki nr 336/10 (CZĘŚĆ DZIAŁKI OZNACZONEJ NA ZAŁĄCZNIKU GRAFICZNYM NR 1)- godz. 1100
  • na część działki nr 718 –godz. 1200

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 17 września 2020r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 Wpłacone wadium zostanie:

-        zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-        niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn
uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

Świętajno, dnia 14 sierpnia 2020r.

Opublikowano: 14 sierpnia 2020 14:07

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 718 [309.47 KB]

CZĘŚĆ DZIAŁEK NR 336NA10 [781.78 KB]

Wyświetleń: 162

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl