Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 660, 661, 666, 681 położonych w obrębie Świętajno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1)      działki oznaczonej nr 660 o powierzchni 0,1380 ha, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00006991/6 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 37 600,00 zł. Wadium wynosi 4 000,00 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                       Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego   

                       działka ta stanowi teren  zabudowy mieszkaniowej o symbolu 26 MN.

 

2)      działki oznaczonej nr 661 o powierzchni 0,1331 ha, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00006991/6 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 36 300,00 zł. Wadium w wysokości 4 000,00 zł.

                   Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta stanowi teren  projektowanej zabudowy mieszkalno-pensjonatowej o symbolu 25 MP.

 

3)  działki oznaczonej nr 666 o powierzchni 0,0981 ha, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00006991/6 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 26 200,00 zł. Wadium w wysokości  3 000,00 zł.

                   Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta stanowi teren  projektowanej zabudowy letniskowej o symbolu 30 UTL.

 

4)  działki oznaczonej nr 681 o powierzchni 0,0827 ha, położonej w Świętajnie, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00006991/6 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 22 000,00 zł. Wadium w wysokości 2 000,00 zł.

                   Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                   Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta stanowi teren  projektowanej zabudowy letniskowej o symbolu 30 UTL.

 

Do cen netto ustalonych w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 22 października 2020r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. od godz. 1000 tj.

  • na działkę nr 660 o godz. 1000
  • na działkę nr 661 o godz. 1100
  • na działkę nr 666 o godz. 1200
  • na działkę nr 681 o godz. 1300

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 18 października 2020r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wraz z podatkiem VAT, należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

Świętajno, dnia 16 września 2020r.

Opublikowano: 16 września 2020 12:58

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości / Dzierżawa

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

MAPA [2.12 MB]

Wyświetleń: 166

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl