efrr__poziomjpg [1863x179] 


Tytuł projektu: „E-usługi w gminie Świętajno”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, 
Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Wnioskodawca: Gmina Świętajno

Cel główny projektu: poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cele szczegółowe:

Projekt zakłada informatyzację Urzędu Gminy w Świętajnie wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą świadczone ze pomocą uruchomionej platformy internetowej.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy Urzędem a mieszkańcami i przedsiębiorcami, rozwój e-usług sektora publicznego, zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażanie publicznych usług cyfrowych o coraz wyższych poziomach zaawansowania. Będzie on realizowany poprzez ułatwienie dostępu obywatelom, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnych zaawansowanych usług elektronicznych, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Uruchomienie 44 elektronicznych usług publicznych. Większość E-usług będzie się charakteryzować wysokim poziomem dojrzałości - 5(personalizacja). Większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w UG i modernizacją infrastruktury sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych UG i wykorzystanie możliwości platformy ePUAP.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca marca 2020 r.

W wyniku realizacji projektu, udostępnionych zostanie 44 nowych e-usług:

Lp

Usługa:

1

1)    eUsługa eInteresant.

2

2)    eUsługa: Alerty o zagrożeniach.

3

3)    eUsługa:  eUsterka/eIncydent.

4

eKonsultacje:

4)    Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych.

5)    Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych.

6)    Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

7)    Zgłoszenie wniosku w sprawie inicjacji konsultacji społecznych.

8)    Udział w konsultacjach społecznych niesformalizowanych otwartych.

5

Podatek od Nieruchomości od osób fizycznych:

9)     eUsługa informacja w sprawie podatku leśnego IL-1,

10)    eUsługa informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1,

11)    eUsługa informacja w sprawie podatku rolnego IR-1,

12)    eUsługa Korekta informacji w sprawie podatku leśnego IL-1,

13)    eUsługa Korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1,

14)    eUsługa eUsługa Korekta informacji w sprawie podatku rolnego IR-1,

15)    eUsługa eUsługa Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego IL-1,

16)    eUsługa eUsługa Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości IN-1,

17)    eUsługa Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego IR-1,

6

Podatek od Nieruchomości od podmiotów prawnych:

18)    eUsługa deklaracja na podatek leśny DL-1,

19)    eUsługa deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,

20)    eUsługa deklaracja na podatek rolny DR-1,

21)    eUsługa korekta deklaracji na podatek leśny DL-1,

22)    eUsługa korekta deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1,

23)    eUsługa korekta deklaracji na podatek rolny DR-1,

24)    eUsługa zgłoszenie wygaśnięcia dla podatku - leśny DL-1,

25)    eUsługa zgłoszenie wygaśnięcia dla podatku - nieruchomości DN-1,

26)    eUsługa zgłoszenie wygaśnięcia dla podatku - rolny DR-1.

7

Naliczanie i rozliczanie opłat za wywóz odpadów:

27)    eUsługa deklaracja za opłaty z tytułu gospodarki odpadami od nieruchomości zamieszkałych.

28)    eUsługa deklaracja od nierucho-mości niezamieszkałych.

29)    eUsługi korekty deklaracji.

8

30)    eUsługa: Informacja publiczna Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

9

Podatek od Środków Transportowych:

31)    eUsługa deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1,

32)    eUusługa Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych,

33)    eUusługa Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych,

10

34)    eUusługa Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

11

35)    eUsługa Nadanie numeru porządkowego.

12

36)    eUsługa Wydanie wypisów i wyrysów z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta).

13

37)    eUsługa Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

14

38)    eUsługa Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

15

39)    eUsługa Płatności z tytułu opłat czynszowych.

16

40)    eUsługa: Przyznanie dodatku mieszkaniowego.

17

41)    eUsługa: Przyznanie dodatku energetycznego.

18

42)    Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.

19

43)    Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności.

20

44)    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Planowane efekty realizacji projektu:

  • poprawa funkcjonowania urzędu i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;
  • wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;
  • usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców w tym osób niepełnosprawnych;

Projekt przyczyni się do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców oraz turystów z terenu objętego jego realizacją, co spowoduje:

  • podniesienie jakości życia mieszkańców gminy;
  • ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Wartość projektu: 676 150,00 zł.

Wkład funduszy europejskich: 574 727,50 zł.

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl