Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

 

  • •         w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo,
  • •         w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • •         do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • •         do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

 

Do poziomów określonych w ustawie gmina będzie dochodziła stopniowo. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach zostały określone w aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Poziom wymagany ustawą: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” do którego przynależy Gmina Świętajno

20,3

19,8

25,1

27,4

25,0

31,0

44,3

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Poziom wymagany ustawą: inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” do którego przynależy Gmina Świętajno

98,7

83,3

100

100

100

100

100

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  [%]

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” do którego przynależy Gmina Świętajno

35,8

20,1

24,7

26,1

17,0

18,1

15,3

 

 

 

Gmina Świętajno wywiązuje się z osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Opublikowano: 29 maja 2019 10:49

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 189

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl