Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019r.

INFORMACJA

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019r.

 

Wójt Gminy Świętajno informuje, iż od 1 marca 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zgodnie z uchwałą nr IV/28/19 Rady Gminy Świętajno z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019r., poz. 852)

 

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (opłata od osoby) będą następujące:

 

Nieruchomości zamieszkałe

(opłata od osoby)

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

15,00 zł

15,50 zł

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.) będą następujące:

 

Nieruchomości niezamieszkałe             (firmy, instytucje itp.)

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

za pojemnik o objętości 110 l i 120 l

19,00 zł

20,00 zł

za pojemnik o objętości 240 l

36,00 zł

38,00 zł

za pojemnik o objętości 1100 l

197,00 zł

200,00 zł

 

 

  1. Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

 

  1. Zmiana stawek opłat związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Decydujący wpływ ma na to ilość wytwarzanych odpadów, która stale rośnie, a co za tym idzie koszty odbioru i unieszkodliwienia są co raz większe. W 2018r. odebrano z terenu gminy o 231,20 ton więcej odpadów w porównaniu z rokiem 2017. Ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych również znacząco wzrosła (2017r. – 30,10 ton; 2018r. – 54,40 ton). Za odebranie i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zmieszanych płacimy 561,60 zł brutto. Odbiór i unieszkodliwienie 1 tony odpadów wielkogabarytowych to 777,60 zł brutto. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma się bilansować. Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości są przeznaczane wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu (art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku           w gminach zakazuje wykorzystania środków z opłat na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi). Dotychczas obowiązujące stawki opłat nie pokrywają kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Ponadto, liczba osób podawanych w deklaracjach maleje, w związku z czym koszty w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrastają. To, czy obecna stawka będzie wystarczająca na pokrycie kosztów systemu zależy również od samych mieszkańców, tj. od rzetelnego podawania ilości osób zamieszkujących.      

                                                                             

  1. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nową deklaracje składa się w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu gromadzenia odpadów lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

  1. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu płatności, tj. opłatę za dany miesiąc należy uiścić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego (np. opłatę za miesiąc marzec należy uiścić do 10 kwietnia itd.) Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.

 

Opublikowano: 20 lutego 2019 14:45

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 864

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl