Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Świętajno

 

            Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się w dniu

9 maja 2019r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Świętajno.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Zgłoszenie ewentualnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019 – 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu do projektu pn. „Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno – utworzenie Klubu Seniora” nr RPWM.11.02.03-28-0079/18.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzywe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 17. Sprawozdanie Wójta z  realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 18. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie za 2018 rok i wykaz potrzeb na 2019 rok.
 20. Sprawozdanie z realizacji w 2018r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świętajno na lata 2017 – 2022.
 21. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Świętajno  na lata 2018 – 2020.
 22. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

      23. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Świętajno.

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

     Przewodniczący Rady Gminy

  Maciej Andrzej Nowik

Opublikowano: 30 kwietnia 2019 15:29

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 290

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl