OGŁOSZENIE o OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację w 2019 roku zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r.  poz.1817 ) oraz Uchwały Rady Gminy Świętajno Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2019 rok.

 

 Wójt Gminy Świętajno

 

ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2019 roku zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2019 r.

 

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu – kwota dofinansowania realizacji zadania : do kwoty 7 500,00 zł., słownie: (siedem tysięcy pięćset).

Dotychczas przyznane środki na realizację tego typu zadania wyniosły w 2018 r. : 7000,00 zł – realizowane przez '' Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras '' w Lublinie.

 

II Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa jest zbieżna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy, dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

4. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób oszczędny, efektywny i terminowy.

5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

7. Z budżetu Gminy Świętajno będą wspierane tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.

8.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

III Termin i warunki realizacji zadania:

 

a) zadanie ( zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku) będzie realizowane w okresie od 24 czerwca do 20 sierpnia 2019 r., przez okres minimum 10 dni,

b) zadanie będzie realizowane w postaci wyjazdowej ( np. kolonia, obóz, itp.),

c) podczas wypoczynku będzie realizowany program profilaktyczny,

d) wypoczynek zostanie zorganizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej,

e) oferent przygotowując ofertę zobowiązany jest wziąć pod uwagę obligatoryjne elementy tego zadania, tj.: zakwaterowanie + wyżywienie uczestników wypoczynku, transport ze Świętajna  do miejsca zorganizowania wypoczynku i z powrotem, ubezpieczenie NNW, zapewnienie opieki nad uczestnikami przejazdu na wypoczynek i z powrotem, zapewnienie opieki nad uczestnikami podczas wypoczynku (w tym opieki medycznej), bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (jeśli dotyczy), realizację programu profilaktycznego, inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania,

f) rozliczane będą koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do terminu końcowego, określonego w podpisanej umowie.

 

IV Termin i sposób składania ofert:

 

1. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Świętajnie w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz nazwą zadania, którego dotyczy oferta.

2. Wszelkie informacje na temat oferty można uzyskać w pok. nr 7 - Urzędu Gminy, tel. 87 520 70 13 lub 87 521 54 20 w. 13, od pracownika merytorycznego Pana Dariusza Andruczyka.

 

V Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

1.Wybór oferty/ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty upływu terminu ich składania.

2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na zasadach i kryteriach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

3. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym, złożone w przewidzianym terminie.

4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.

5. Do oferty należy dołączyć w szczególności:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  • potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniającą do składania oświadczeń woli w odniesieniu do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • program profilaktyki, który będzie realizowany w czasie wypoczynku.

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert i zostanie zamieszczone: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świętajno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno.

7.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja przedstawi protokół zawierający opinię złożonych ofert Wójtowi Gminy Świętajno, który podejmie ostateczną decyzję. Decyzja Wójta Świętajno jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Kryteria formalne wyboru oferty:

  • podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817),
  • przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty ( wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

9. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

  • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • ocena proponowanej jakości zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  • wielkość udziału środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  • w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, analiza i ocena warunków dotychczasowej współpracy, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

                                                                                                                         Wójt                                                                                                                          Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 20 maja 2019 10:18

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 293

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl