Otwarte konkursy ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w następujących zakresach:

 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 2. rozwój kultury fizycznej (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 29 grudnia 2017 r.)
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 3 stycznia 2018 r.)
 6. rozwój turystyki (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 8. pomoc społeczna (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 9. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 10. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)
 11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 12. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
 14. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)

 

UWAGA!!!

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym i są różne dla poszczególnych zakresów zadań.

Ofertę należy wypełnić na formularzu załączonym do ogłoszenia. Oferta złożona na innym druku zostanie odrzucona ze względów formalnych bez możliwości poprawienia.

 

Spotkania informacyjne odbędą się w:

 1. Olsztynie (18 grudnia 2017 r., godz. 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 - sala 420, III piętro).
 2. Ełku (19 grudnia 2017 r., godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 4),

Dla zainteresowanych 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Olsztynie odbędzie się warsztat z zakresu wypełniania ofert konkursowych (sala 424, Urząd Marszałkowski WWM, ul. Emilii Plater 1) – obowiązkowe zapisy na adres: op@warmia.mazury.pl  liczba miejsc ograniczona!.

 

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura). Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie konkursu są wskazane również przy opisach poszczególnych zadań konkursowych.

Więcej informacji

Opublikowano: 06 grudnia 2017 13:00

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 436

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl