Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2018 rok

Wójt Gminy Świętajno zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Gminę Świętajno.

Członek Komisji Konkursowej musi spełniać poniższe warunki:

  1. Być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Gminy Świętajno.
  2. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informację o wytypowanej osobie (pismo zgłoszeniowe z upoważnieniem), proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: ug@swietajno.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Świętajno 19-411 Świętajno, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2018 r.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnego zadania publicznego w formie wsparcia w 2018 r. W ocenie i opiniowaniu oferty złożonej w konkursie na realizację poszczególnych zadań publicznych nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych  i podmiotów zrównanych, Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane zgodnie  z art. 15 ust. 2da, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.).

Opublikowano: 14 marca 2018 11:10

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 250

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl