Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno – podstawowe informacje

 

 1. Podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno jest firma: AR-TEC Artur Kowalik, ul. Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk, tel. 87 610 07 21
 2. Odebrane odpady trafiają do zagospodarowania do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach koło Ełku
  1. Każdy właściciel nieruchomości ma indywidualny numer rachunku bankowego na, który uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego (np. opłatę za miesiąc styczeń należy uiścić do 10 lutego itd.)
 3. Właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszą opłatę ryczałtową w 2 ratach, płatnych do 10 czerwca i 10 grudnia każdego roku
  1. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 

Nieruchomości zamieszkałe (opłata od osoby)

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

13,00 zł

13,50 zł

 

Nieruchomości niezamieszkałe

 

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

za pojemnik o objętości 110 l oraz 120 l

17 zł

18 zł

za pojemnik o objętości 240 l

34 zł

36 zł

za pojemnik o objętości 1100 l (pojemnik PA 1100)

160 zł

163 zł

za pojemnik o objętości 7 m3

1.000 zł

1.036 zł

 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (za rok od domku)

Odpady segregowane

Odpady niesegregowane

150 zł

180 zł

 1. Odpady zmieszane  i ulegające biodegradacji odbierane są co 2 tygodnie. Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) odbywa się co 4 tygodnie
 2. Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Świętajno jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.swietajno.pl w zakładce gospodarka komunalna, a także w Urzędzie Gminy Świętajno
 3. Właściciele nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów są zobligowani do wydzielenia pięciu strumieni odpadów: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zmieszanych
 4. Obowiązek zaopatrzenia się w odpowiednie pojemniki spoczywa na właścicielach nieruchomości. W przypadku segregacji odpadów, właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w odpowiednie rodzaje pojemników lub worków do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych do poszczególnych frakcji odpadów
 5. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów oznacza się odpowiednimi nalepkami pobranymi nieodpłatnie z Urzędu Gminy
 6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są sprzed nieruchomości w ramach tzw. „wystawek” 2 razy w roku. Data odbioru odpadów wielkogabarytowych jest wskazana w harmonogramie odbioru odpadów. Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

- odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele, szafy, łóżka, krzesła, wykładziny itp.),

- zużyte odpady RTV i AGD (telewizory, komputery, pralki, odkurzacze, telefony itp.),  

- armatura sanitarna (wanny, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe itp.)

Odpady, które nie będą odbierane w ramach tzw. „wystawek” – odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie, akumulatory, świetlówki), zużyte ogumienie pojazdów, złom stalowy i z metali kolorowych, popioły

 1. Odpady „problemowe” (tj.: sprzęt elektryczny i elektroniczny – zużyte RTV i AGD, szkło opakowaniowe, metale, odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne – nie zawierające azbestu, papy, smoły itp., odpady wielkogabarytowe – meble, drewno, popioły, odpady niebezpieczne – przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje, tłuszcze) mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie przekazać do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku, ul. Kościuszki 57 (Stacja Przeładunkowa Olecko – szosa do Wieliczek). Odpady te właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć do punktu samodzielnie, własnym środkiem transportu. Punkt jest czynny w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-17.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 7.00-15.00, tel. (87) 737 90 85.
 2. Popioły paleniskowe, w tym z węgla kamiennego, żużle i pyły kotłowe należy zbierać w gospodarstwach domowych jako oddzielną frakcję odpadów (popioły nie mogą być wsypywane do pojemnika z odpadami zmieszanymi). Popioły mogą być umieszczane w kontenerze usytuowanym w miejscowości Świętajno przy budynku Urzędu Gminy lub mogą być przekazane do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku.
 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świętajno nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
 4. Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są w Urzędzie Gminy Świętajno, pokój nr 14 i telefonicznie pod numerem (087) 520 70 12

Opublikowano: 23 lipca 2018 08:28

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 1410

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl