Zapraszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Świętajno

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 22 marca  2018r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

3/ wprowadzenia zmiany w Rocznym Programie Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018,

4/ zmian w uchwale w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych zajęć prowadzonych w szkołach oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

5/ podziału Gminy Świętajno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

6/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świętajno w 2018r.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie z działalności w 2017 roku oraz wykaz potrzeb na 2018 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok i potrzeby na 2018r.
 3. Sprawozdania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie) z działalności w 2017r.
 4.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 6.  Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXIX sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.               

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Jan Uss

Opublikowano: 16 marca 2018 14:15

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 281

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl