Zapraszonie na XXXVIII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 27 lutego 2018r. (wtorek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia  27 lutego  2018r. (wtorek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

3/  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Świętajno za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,

4/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Świętajno”,

5/ zmiany składu Komisji Rewizyjnej,

6/ podziału Gminy Świętajno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

7/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie gminy Świętajno przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

8/ zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik,

            9/ zamiaru likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego w Cichym.

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   za 2017 rok.

8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

10.  Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXVIII sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.            

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                             

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Jan Uss

Opublikowano: 20 lutego 2018 13:51

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 291

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl