ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NUMER SPRAWY GK. 2632.18.2019, NAZWA ZADANIA: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2020.

Nr sprawy: GK. 2632.18.2019

 Wójt Gminy Świętajno

19-411 Świętajno

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2020.

(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1)    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz napis:

oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2020”.

3)    ceny w niej podane należy wyrazić cyfrowo i słownie,

4)    należy napisać w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

5)    powinna obejmować całość zamówienia.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno (pojazdów pożarniczych, samochodów osobowych, autobusów szkolnych, ciągnika, kosiarek, pił motorowych i innych), z uwzględnieniem urządzeń będących w posiadaniu sołectw (mini ciągniki, kosiarki itp.).

2. Dostawa paliw, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w 2020 r. w następujących ilościach:

      a) olej napędowy – 28 000 litrów;
      b) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 2 000 litrów.

3. Dopuszcza się możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż określona w ust. 2 bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Dostawcy.

4. Paliwa, o których mowa w ust. 2 powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz odpowiednio normy PN-EN 590 i PN-EN 228.

5. Dostawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu. Rabat odliczany będzie każdorazowo od obowiązującej w dniu sprzedaży ceny za 1 litr paliwa.

6. Wysokość rabatu, o którym mowa w ust. 5, zostanie utrzymana na tym samym poziomie przez okres obowiązywania umowy.

7. Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego bezpośrednio na stacji paliw Dostawcy. Dopuszczalne jest tankowanie do pojemników w przypadku zakupu paliwa do urządzeń nie będących pojazdami.

8. Odbiór paliw odbywać się będzie bezgotówkowo. Dostawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, która musi zawierać datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową paliwa, markę i nr pojazdu, nazwisko i imię osoby upoważnionej do pobierania paliwa oraz jej czytelny podpis.

9. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw paliwa.

10. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do uruchomienia co najmniej 1 stacji paliw na terenie Gminy Świętajno, wyposażonej w co najmniej 1 dystrybutor paliwa dla benzyny bezołowiowej 95 oraz co najmniej 1 dystrybutor dla oleju napędowego.

 

3.    Wymagany termin realizacji umowy:

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

4.    Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

 

5.    Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru,

2)    kserokopię aktualnej koncesji do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.),

3)    wypełniony i zaparafowany projekt umowy.

 

6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć:

a)    wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)    obowiązujący podatek VAT.

Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa, wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży w danym dniu z uwzględnieniem stałego rabatu.

Zamawiający wybierze ofertę  odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

7.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r., do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2020”.

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Dostawcy nie otwarta.

Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

8.    Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 5 grudnia 2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 2 .

 

9.    Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny: Ewelina Niewulis - pok. nr 4, tel. 87 5207026.

 

10.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Dostawca obowiązany będzie podpisać umowę w Urzędzie Gminy Świętajno.

 

 

W załączeniu:

1)    formularz oferty,

2)    projekt umowy,

3)    postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Opublikowano: 27 listopada 2019 09:19

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Zał. 1) FORMULARZ OFERTY [13.67 KB]

Zał. 2) PROJEKT UMOWY [17.52 KB]

Zał. 3) postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych [12.29 KB]

Wyświetleń: 284

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl