OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:GK.271.1.2019 Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno

Ogłoszenie nr 540260942-N-2019 z dnia 02-12-2019 r. Świętajno:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 622887-N-2019
Data: 15/11/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świętajno, Krajowy numer identyfikacyjny 79067131400000, ul. Świętajno  104, 19-411  Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 215 420, e-mail ug@swietajno.pl, faks 875 215 414.
Adres strony internetowej (url): www.bip.swietajno.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących: a) doświadczenia wykonawcy, w realizacji (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na: 1) w zakresie części I zamówienia - Termomodernizacja budynku – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie, przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 470 000,00 zł; 2) w zakresie części II zamówienia - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku/budynkach o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 170 000,00 zł; 3) w zakresie części III zamówienia - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i przyłącza cieplnego – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 340 000,00 zł. Doświadczenie Wykonawcy może być wykazane w ramach realizacji jednej inwestycji lub kilku odrębnych inwestycji. b) kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia osoby posiadającej następujące kwalifikacje: 1) w zakresie części I zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nie mniejsze niż 2 lata, 2) w zakresie części II zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi nie mniejsze niż 2 lata, 3) w zakresie III części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi nie mniejsze niż 2 lata Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących: a) doświadczenia wykonawcy, w realizacji (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na: 1) w zakresie części I zamówienia - Termomodernizacja budynku – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie, przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 470 000,00 zł; 2) w zakresie części II zamówienia - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku/budynkach o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 170 000,00 zł; 3) w zakresie części III zamówienia - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i przyłącza cieplnego – wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia, na kwotę brutto co najmniej 340 000,00 zł. Doświadczenie Wykonawcy może być wykazane w ramach realizacji jednej inwestycji lub kilku odrębnych inwestycji. b) kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia osoby posiadającej następujące kwalifikacje: 1) w zakresie części I zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nie mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) w zakresie części II zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi nie mniejsze niż 2 lata ub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) w zakresie III części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi nie mniejsze niż 2 lata ub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zał. Nr 7 do SIWZ, Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w powyższym okresie należycie wykonał: a) w zakresie I części zamówienia - Termomodernizacja budynku - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie, przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 470 000,00 zł; b) w zakresie II części zamówienia - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku/budynkach o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 170 000,00 zł; c) w zakresie III części zamówienia - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i przyłącza cieplnego - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 340 000,00 zł. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Zał. Nr 8 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje: a) w zakresie I części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nie mniejsze niż 2 lata, b) w zakresie II części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi nie mniejsze niż 2 lata, c) w zakresie III części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, , bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi nie mniejsze niż 2 lata

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zał. Nr 7 do SIWZ, Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w powyższym okresie należycie wykonał: a) w zakresie I części zamówienia - Termomodernizacja budynku - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót termomodernizacji budynku/budynków lub remoncie, budowie, przebudowie budynku o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 470 000,00 zł; b) w zakresie II części zamówienia - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku/budynkach o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 170 000,00 zł; c) w zakresie III części zamówienia - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i przyłącza cieplnego - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji cieplnej o charakterze prac odpowiadających zakresowi zamówienia na kwotę brutto co najmniej 340 000,00 zł. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Zał. Nr 8 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje: a) w zakresie I części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nie mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) w zakresie II części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi nie mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) w zakresie III części zamówienia - jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, , bez ograniczeń i doświadczenie w kierowaniu robotami sanitarnymi nie mniejsze niż 2 lata lub uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-03, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-13, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2020-01-02 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2020-01-11 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Opublikowano: 15 listopada 2019 12:45

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Ogłoszenie nr 540260942-N-2019 O ZMIANIE OGŁOSZENIA [381.59 KB]

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [207.33 KB]

Ogłoszenie nr 622887-N-2019 [389.28 KB]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [588.11 KB]

Zał. 1) Dokumentacja projektowa cz.I - ociepl. [4.12 MB]

Zał. 2) Dokumentacja projektowa cz.II - elekt. [5.56 MB]

Zał. 3) Dokumentacja projektowa cz.III - sanit. [11.5 MB]

Zał. 4) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY [56.68 KB]

Zał. 5) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU [68.69 KB]

Zał. 6) OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [17.27 KB]

Zał. 7) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH [46.3 KB]

Zał. 8) WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO [44.78 KB]

Zał. 9) PROJEKT UMOWY [521.32 KB]

Zał. 10) Audyt energetyczny [10.22 MB]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ [346.95 KB]

Informacja o treści złożonych ofert [361.91 KB]

Wyświetleń: 452

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl