OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. GK.2632.18.2018. Nazwa zadania: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świetajno w roku 2019

Wójt Gminy Świętajno

19-411 Świętajno

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2019

(na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

  1. 1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1)    należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)    na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:  oferta cenowa na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2019.

3)    ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

4)    ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

5)    ma obejmować całość zamówienia.

 

  1. 2.    Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno (autobusów, pojazdów pożarniczych, ciągnika, samochodów osobowych, kosiarek, pił motorowych i innego sprzętu) w 2019 roku, w następujących ilościach:

            1/ etylina bezołowiowa Pb 95 – 950 litrów;

            2/ olej napędowy – 23 200 litrów

2)    Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliw w ust. 1 bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

3)    Etylina bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2014r. poz. 1728 oraz z 2015r. poz. 1361) oraz odpowiednio Normy PN – EN 228 i PN – EN 590.

4)    Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

5)    Odbiór paliw odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, która musi zawierać datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową paliwa, markę i nr pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.

6)    Zaoferowana przez Dostawcę cena powinna zawierać upust cenowy wyrażony w złotych. Wysokość upustu cenowego zostanie utrzymana na tym samym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.

7)    Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.

8)    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do uruchomienia co najmniej 1 stacji paliw na terenie Gminy Świętajno, wyposażonej w co najmniej 1 dystrybutor paliwa dla benzyny bezołowiowej 95 oraz co najmniej 1 dystrybutor dla oleju napędowego.

 

  1. 3.    Wymagany termin realizacji umowy:

od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

  1. 4.    Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%, przy czym zamawiający do oceny oferty będzie przyjmować wysokość zaproponowanego upustu cenowego.

 

  1. 5.    Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)    formularz oferty wg załączonego wzoru,

2)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3)    wypełniony i zaparafowany projekt umowy

4)    kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru.

 

  1. 6.    Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć: podatek VAT

      Cena, jaką Zamawiający zapłaci, za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości faktycznie 

      zatankowanego paliwa oraz cenę paliwa obowiązującej w danym punkcie sprzedaży (na danej

      stacji) w danym dniu, z uwzględnieniem upustu cenowego.

 

  1. 7.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018r., do godz. 10,00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Świętajno w roku 2019.”

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

  1. 8.    Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 30 listopada 2018r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 2

 

  1. 9.    Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik merytoryczny Katarzyna Jagłowska - pok. nr 12, tel. 87 520 70 27

 

  1. 10.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Gminy Świętajno.

Umowa będzie zawierała wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

 

 

 

     .............................................                                .                       ...........................................

     (przygotował/a)                                                                                                        (data i podpis Wójta)

                                                                

 

W załączeniu:

1)    formularz oferty,

2)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3)    projekt umowy.

 

 

 

Opublikowano: 16 listopada 2018 13:27

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Formularz Oferty, Oświadczenie, Projekt umowy i załączniki [51 KB]

Wyświetleń: 531

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl