Zaproszenie do składanie ofert na "Otwartą Strefę Aktywności w Cichym"

Świętajno, dnia 16.07. 2018 r.

 

Nr sprawy: Or.041.1.2018

Wójt Gminy Świętajno

19-411 Świętajno 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

,,Otwarta Strefa Aktywności w Cichym”

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

1.  Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1)      należy ja złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2)      na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy

oraz napis:

oferta cenowa na  zadanie pn.: ,, Otwarta Strefa Aktywności w Cichym”

3)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

      4)   ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką,

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Otwartej Strefy Aktywności  w Cichym.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1) siłownię plenerową składającą się z 6 urządzeń,

2) strefę relaksu składającą się z 2 urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe do podłoża, 4 ławki montowane na stałe do podłoża wraz z zagospodarowaniem terenu.

3) tablica informacyjna.                   

Montaż urządzeń winien być zgodny z instrukcją montażu urządzeń opracowaną przez producenta.

Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe  i posiadać atesty                     i certyfikaty. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm , a w szczególności: PN-EN 16630:2015

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.

3.  Wymagany termin realizacji umowy:   30.09.2018 r.

4.   Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

      Cena – 100%.

5.   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

1)      formularz oferty wg załączonego wzoru,

2)   zaparafowany wzór umowy,

3)   formularz cenowy wg. załączonego wzoru.

6.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

     W cenę oferty należy wliczyć:

     a) wartość usługi określona w oparciu o przedmiot zamówienia,

     b) obowiązujący podatek VAT.

     Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest  

     obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej

     trwania.  Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego

     wymogom i o najniższej cenie.

     Cena powinna wynikać z załączonego i wypełnionego formularza cenowego.

7.  Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

     Ofertę cenowa należy złożyć w terminie do dnia 01 sierpień 2018r. do godz. 11ºº w zaklejonej

      kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno 104                

      Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz

      napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: ,, Otwarta Strefa Aktywności w Cichym”

      Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona

      Wykonawcy  nie otwarta.

      Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem

      upływu jej składania.

8.   Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

      Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 01 sierpnia 2018 roku o godz. 1115   w

      siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 2 (sekretariat).

9.   Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

Pracownik merytoryczny Wiesława Zielant  - sekretariat Urzędu Gminy tel. 87-520 70 10 lub 87 521 54 20

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

      W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Wykonawca

      podpisze umowę w Urzędzie Gminy Świętajno.

 

Wójt Gminy Świętajno

Andrzej Stanisław Kisiel 

W załączeniu:                                                                                                                              

1) formularz oferty;

2) wzór umowy,

3) formularz cenowy,

4) projekt budowlany.

Opublikowano: 17 lipca 2018 10:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Formularz ofertowy [28.5 KB]

Formularz cenowy [72.48 KB]

Wzór umowy [73.16 KB]

Projekt budowlany [9 MB]

Klauzula RODO [41.48 KB]

Wyświetleń: 330

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl