Opłata targowa

 Opłatę na targowisku pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłata jest pobierana bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży dokonana w kasie Gminy, lub przez  inkasenta danego sołectwa.

 Wysokość opłaty:

 

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Świętajno przy sprzedaży:

1)

z samochodu osobowego, straganu, stołu

30,- zł

2)

z innych samochodów, przyczep, naczep

35,- zł

3)

z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza

15,- zł

4)

w innych formach nieujętych w pkt 1-3

13,- zł

 

 

Opłaty nie pobiera się:

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnione są od opłaty targowej.

 - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017 r., poz.1785 ze zm.). 

- Uchwała Nr XXXVII/182/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Świętajno opłaty targowej.(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego, poz. 85).

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

 

Kategorie:

Podatki i opłaty lokanle

Jednostka prowadząca:

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, dodatków mieszkaniowych oraz księgowości podatkowej – „ KP.”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl