Opłata od posiadania psów

Urząd Gminy w Świętajnie, I pietro, pok. nr 16. Tel. 87/520 70 22

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłata płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Opłata od posiadania psów wynosi 20,00 zł od jednego psa oraz 15 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 

Opłatę należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świetajno Nr 61 9339 0006 0010 0100 0707 0001 lub u sołtysa danego sołectwa.

 Opłaty od posiadania psów  nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz

innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.)) – z tytułu posiadania psa asystującego;

  4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

  5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Rozwoju i  Finansów  i  w 2018 r. nie może przekroczyć – 121,24 zł rocznie od jednego psa.
Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów.
 Podstawa prawna: art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Z 2017, poz. 1785 ze zm.).

 -Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)
-Uchwała Nr XXXVI/171/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017 r., poz. 4927).

Kategorie:

Podatki i opłaty lokanle

Jednostka prowadząca:

Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, dodatków mieszkaniowych oraz księgowości podatkowej – „ KP.”

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl