INFORMACJA Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Świętajno informuje, iż od miesiąca kwietnia 2018r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/190/18 Rady Gminy Świętajno z dnia 27  lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

 

 

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (opłata od osoby) będą następujące:

 

  • · 13,00 zł/osoba/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • · 13,50 zł/osoba/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi:

od miesiąca kwietnia 2018r.

 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).

 

2. Zmiana stawek opłat związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma się bilansować. Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości są przeznaczane wyłącznie na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu. W celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nową deklaracje składa się w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu gromadzenia odpadów lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu płatności, tj. do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego (np. opłatę za miesiąc marzec należy uiścić do 10 kwietnia itd.) Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta.

 

 

Opublikowano: 08 marca 2018 13:35

Kategoria: Gospodarka komunalna

Wyświetleń: 1135

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl