ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU numer sprawy In.271.5.2019, nazwa zadania: Zakup stacji roboczych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy In.271.5.2019, nazwa zadania: Zakup stacji roboczych.

 

W związku z planowanym zakupem Gmina Świętajno prosi o przedstawienie oferty cenowej na niżej opisane zamówienie.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 12 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy Świętajno, w ramach projektu "E-usługi w gminie Świętajno". Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 "Cyfrowy Region", Działanie 3.1 "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych".

 

Przez zestaw komputerowy rozumie się zestaw złożony z:

1) komputera stacjonarnego,

2) monitora,

3) klawiatury,

4) myszy.

 

Szczegółowe minimalne wymagania dla zestawu komputerowego określono poniżej:

 

Lp.

Nazwa parametru wraz opisem minimalnych wymagań

1

procesor: min. dwurdzeniowy, wielozadaniowy min. 7200 punktów w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs;

3

pamięć RAM: min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min. 16 GB, możliwość pracy w trybie dual channel;

4

dysk twardy: min.  240 GB SSD;

5

nośnik danych min. 500GB;

6

napęd optyczny: DVD-RW;

7

karta dźwiękowa: zintegrowana, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS;

8

karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS;

9

karta graficzna: zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej;

10

OS: Windows 10, lub Windows 8.1 Professional z prawami do instalacji Windows 7 Professional, w polskiej wersji językowej lub równoważny;

11

klawiatura: USB w układzie polski programisty;

12

Mysz optyczna USB wraz z podkładką;

13

monitor o przekątnej ekranu min. 22 cale;

14

minimum Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm,  licencja dożywotnia;

15

gwarancja: min. 60 miesięcy z gwarancją naprawy onside i porzuceniem dysków przez producenta;

16

dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, będzie pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski;

 

Wspólny Słownik Zamówień:

30214000-2 - stacje robocze

30231300-0 - monitory ekranowe

30237410-6 - myszka komputerowa

30237460-1 - klawiatury komputerowe

30237220-7 - podkładki pod myszy

 

Termin wykonania zamówienia: do 2019-03-29

 

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty brutto - C

70

Zaakceptowanie podwyższonych parametrów - P

30

 

C – cena oferty brutto – oferty będą podlegały ocenie wg następującego wzoru:

 

 

 

Najniższa Cena brutto z badanych ofert.

 

C =

------------------------------------------------------------------------------------------------------

x 100

 

Cena brutto oferty badanej.

 

 

P – zaakceptowanie podwyższonych parametrów – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty podwyższonych parametrów wg. poniższych zasad:

 

1)    Procesor (pkt. PassMark) od 7300-7400 – 10 pkt., od 7400 i więcej 20 pkt.;

2)    Pamięć RAM 16 GB – 20 pkt.;

3)    Dysk twardy SSD większy niż 240 GB – 20 pkt.;

4)    Dysk  HDD Nośnik Danych większy niż 500GB – 20 pkt;

5)    Monitor większy niż 22” – 10 pkt.;

6)    Microsoft Office licencja wyższa niż 2013 – 10 pkt.

W kryterium P Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

W = Cx0,7 + Px0,3

 

gdzie:

W - wynik - całkowita liczba punktów,

C - punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”,

P- punkty uzyskane w kryterium „zaakceptowanie podwyższonych parametrów”.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2019-03-20 do godz. 11:00.

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Świętajno

Świętajno 104

19-411 Świętajno

Pokój nr 2

 

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres: informatyk@swietajno.pl

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

stanowisko                 informatyk urzędu

imię i nazwisko           Leszek Suliński         

tel.                               87 5207025 lub 502 675 262

fax.                             87 5215414    

w terminach               w godzinach 8:00 do 15:00

 

Wykonawca składa ofertę wypełniając Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy.

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1)    Formularz ofertowy

2)    Formularz cenowy

3)    Informacja RODO

4)    Projekt umowy

 

 

Wójt Gminy Świętajno

Janusz Zakrzewski

Opublikowano: 14 marca 2019 11:28

Kategoria: Przetargi

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Świętajno

Załączniki:

Zał.1) Formularz ofertowy [96.8 KB]

Zał.2) Formularz cenowy [51.13 KB]

Zał.3) Informacja Rodo [21.76 KB]

Zał.4) Projekt umowy [110.42 KB]

Wyświetleń: 364

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl