Wydanie warunków technicznych podłączania do sieci wodociągowej i / lub kanalizacjnej

 Właściciel nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w pierwszej kolejności winien zorientować się, czy istnieją techniczne możliwości wykonania przyłączy. W tym celu należy skontaktować się ze służbami komunalnymi Urzędu Gminy  Świętajno (tel. 87 520 70 12 lub osobiście), podać lokalizację nieruchomości oraz inne, konieczne dane związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci.

Kolejnym krokiem jest złożenie do Urzędu Gminy w Świętajnie:

  • wniosku o zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i wydanie warunków technicznych zaprojektowania i wykonania przyłączy.
  • Wzorcowy druk wniosku można pobrać otwierając załącznik do informacji zamieszczony poniżej.

Do wniosku koniecznie trzeba załączyć:

  • kopię tytułu prawnego do nieruchomości,
  • kopię mapy sytuacyjnej określającą nr geodezyjny oraz położenie nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci. Na mapie powinna być zaznaczona granica własności.

Po złożeniu w/w dokumentów zostaną wydane warunki techniczne do zaprojektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, zostanie sporządzona umowa przyłączeniowa. Po podpisaniu umowy można przystąpić do zaprojektowania i wykonania przyłączy postępując ściśle według wydanych warunków
 i postanowień zawartych w umowie.

 

Urząd Gminy Świętajno, Świętajno 104, Pok. 14 tel. 87 520 7012

Wolne od opłat

14 dni

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 328 z późn. zm.)

Formularze i załączniki:

wniosek_o_przylaczenie_do_sieci.pdf [pdf, 221.33 KB]

Kategorie:

Gospodarka wodno ściekowa

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl