Zarządzenie Nr 54/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 października 2014 r. do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

 (link otworzy duże zdjęcie)


ZARZĄDZENIE Nr 54/14

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 20 października 2014 r.

do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.), art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), § 13 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783) zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Sekretarza Gminy Marię Glinkę do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                  Wójt Gminy Świętajno

                                                                                                                          Janina Trus

Opublikowano: 21 października 2014 11:40

Kategoria: Wybory Samorządowe 2014

Wyświetleń: 1394

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl