Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne oraz informacja dla mieszkańców Gminy Świętajno dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku wchodzi nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktem prawnym regulującymi powyższy temat jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.)

 

Na podstawie wymienionego aktu prawnego od 1 lipca 2013 r. Gmina Świętajno przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców jak również na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, placówki służby zdrowia (poza odpadami medycznymi), sklepy, inne zakłady pracy (poza odpadami produkcyjnymi i niebezpiecznymi) oraz wszelkiego rodzaju nieruchomości rekreacyjne niezamieszkałe na stałe.

 

Zgodnie z przepisami ustawy i podjętymi przez Radę Gminy Świętajno uchwałami, właściciele (również współwłaściciele, zarządcy lub inni użytkownicy) nieruchomości zamieszkałych będą ponosić na rzecz Gminy opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami w zależności od ilości zamieszkałych osób. Ilość ta zostanie podana przez właściciela nieruchomości w deklaracji (druk do pobrania pod informacją), którą należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Świętajno do dnia 28.02.2013 r.

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, również będą ponosić na rzecz Gminy opłaty. Opłata ta uzależniona będzie od wielkości pojemnika. Właściciele takich nieruchomości wypełniają deklarację, deklarują w niej ilość i rodzaj posiadanych pojemników. W obu przypadkach należy wyliczyć deklarowaną opłatę.

 

Właściciele nieruchomości winni segregować odpady z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą. Od tego, czy odpady będą segregowane (konieczność posiadania dwóch pojemników) uzależniona jest wielkość opłat. Opłaty, o których mowa wyżej, przedstawia poniższa tabela.

 

rodzaj opłaty odpady segregowane odpady niesegregowane

od osoby zamieszkałej

12,50 zł

13,00 zł

za pojemnik o objętości 110 l oraz 120 l

17,00 zł

18,00 zł

za pojemnik o objętości 240 l

28,00 zł

30,00 zł

za pojemnik o objętości 1100 l (pojemnik PA 1100)

85,00 zł

90,00 zł

za pojemnik o objętości 7 m3

430,00 zł

450,00 zł

Opłaty należy uiszczać miesięcznie dokonując wpłat w wysokości wynikającej z deklaracji na rachunek bankowy Gminy w BS Świętajno, numer rachunku

 

61 9339 0006 0010 0100 0707 0001

 

 Odpady odbierane będą z częstotliwością co dwa tygodnie, zgodnie z podanym harmonogramem, z podziałem na poszczególne miejscowości gminy. Odpady będzie odbierała tylko jedna firma wybrana przez Gminę w przetargu. Nazwa firmy oraz harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości zostanie podany do wiadomości publicznej po rozstrzygnięciu przetargu.

Obowiązek zaopatrzenia się w odpowiednie pojemniki spoczywa na właścicielach nieruchomości. Dopuszcza się stosowanie odpowiednich worków w przypadku okresowego zwiększenia się ilości odpadów.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Świętajno, pokój nr 14, telefonicznie pod numerem telefonu 87 520 70 12.

 

Druk deklaracji o wysokości opłat w załączniku

Opublikowano: 25 czerwca 2013 10:56

Kategoria: Gospodarka komunalna

Załączniki:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [50.19 KB]

Wyświetleń: 5688

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl