Uchwała Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIX/159/09

Rady Gminy Świętajno

z dnia 26 czerwca 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                      Henryk Seredziński

 

Opublikowano: 13 września 2017 14:36

Kategoria: Gospodarka komunalna

Załączniki:

regulamin_woda__scieki.pdf [241.47 KB]

Wyświetleń: 513

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl