Nabór na stanowisko kierownika klubu w projekcie „Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno – utworzenie Klubu Seniora”

 (link otworzy duże zdjęcie)

efs.jpg

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

 

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko kierownika klubu w projekcie „Wsparcie dla seniorów w Gminie Świętajno – utworzenie Klubu Seniora”  nr RPWM.11.02.03-28-0079/18-00

 

Gmina Świętajno zaprasza do złożenia ofert na stanowisko kierownika klubu Seniora.


Do zakresu obowiązków kierownika będzie należało:

 

 1. organizacja pracy Klubu Seniora zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej,
 2. kierowanie pracą Klubu oraz współpracowanie w tym zakresie z koordynatorem projektu,
 3. ustalanie planów dziennych,
 4. zapisy uczestników na zajęcia dodatkowe,
 5. organizowanie spotkań okolicznościowych, wyjazdów do kina i teatru,
 6. sprawowanie opieki podczas wyjazdów integracyjnych,
 7. dbałość o bezpieczeństwo i higienę w pomieszczeniach klubu,
 8. organizacja czasu wolnego dla uczestników w ramach działalności klubu,
 9. zakup poczęstunku na zajęcia,
 10. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wymagania od kandydatki/kandydata:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. ukończony min. 20h kurs przygotowujący do prowadzenia takich działań (Pracownik Klubu Seniora) udokumentowane certyfikatem lub zaświadczeniem,
 3. doświadczenie w pracy z seniorami, osobami starszymi,
 4. doświadczenie w prowadzeniu działań integracyjnych i aktywizujących.

Wymaganiem nieobowiązkowym, mile widzianym jest ukończenie dowolnej formy kształcenia pedagogicznego łącznie z kursem pedagogicznym, znajomość obsługi komputera,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 20 godzin tygodniowo.

Okres zatrudnienia: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wymiar czasu pracy : 0,5 etatu

Miejsce pracy: Klubie Seniora zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie i filia klubu w Mazurach, w budynku OSP w Mazurach.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4.  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika klubu seniora.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Zielińska tel. 520 54 20 kom. 608 356 776

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia  2019 r. do godz. 1000

w sekretariacie Urzędu Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora”.

Postępowanie rekrutacyjne: Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej przewiduje się zorganizowanie rozmowy rekrutacyjnej
z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Opublikowano: 12 sierpnia 2019 14:47

Kategoria: Ogłoszenia

Zdjęcia:

Wyświetleń: 639

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom.pl