Zaproszenie na XLVI seję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 9 października 2018r. (wtorek) godz. 15.30

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 9 października 2018r. (wtorek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania „ Budowa i przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1816N Dunajek – Świętajno- Olecko w m. Świętajno”,

2/zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,

3/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

4/ uchwalenia Statutu Gminy Świętajno.

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świętajno za rok szkolny 2017/2018.

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 9.  Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

10.  Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ: że protokół z XLV sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XLVI sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                   

 

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                       

                                                                                                          Z poważaniem

 Przewodniczący Rady Gmin

Jan Uss

Opublikowano: 05 października 2018 14:28

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 313

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl