Zaproszenie na XLV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 6 września 2018r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 6 września 2018r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Kierownika Nadzoru Wodnego w Ełku nt. zmian w Prawie Wodnym.
  4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,

2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

3) powołania Komisji Statutowej,

4) zmiany uchwały o poborze podatków i opłat w drodze inkasa,

5) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Świętajno na lata 2018 – 2021,

6)  przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętajno na lata 2018 – 2021,

7)  zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świętajno w pow. oleckim na lata 2015 - 2024.

 

8. Informacja Wójta Gminy Świętajno o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacja                           o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

11. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Świętajno.

 

 

INFORMUJĘ:      iż protokół z XLIV sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XLV sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                 

 

Z poważaniem Przewodniczący

Rady Gmin Jan Uss

                                                                                                    

Opublikowano: 04 września 2018 15:30

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 513

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl