Zwołanie sesji Rady Gminy Świętajno na wniosek Wójta na dzień 08.08.2018r. godzi 15.30

Ogłoszenie    Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.) zwołuję, na wniosek Wójta, sesję Rady Gminy Świętajno na dzień 08.08.2018r.(środa) godz. 15.30.

Proponowany  przez wnioskodawcę porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,
2/ wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3/ zmiany uchwały o poborze podatków i opłat w drodze inkasa
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Świętajno.


                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                    /-/      Jan Uss

Opublikowano: 06 sierpnia 2018 15:26

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 453

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl