Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2018r. (poniedziałek) godz. 15.30

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2018r. (poniedziałek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na temat inwestycji drogowych na terenie gminy Świętajno.
  4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

            1/ informacja Wójta o wykonaniu budżetu,

2/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej sprawozdania Wójta   z wykonania budżetu,

            3/ odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy,

            4/ dyskusja,

5/ głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2017 r.

            6/ odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,

7/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

8/ głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły- dr. woj. nr 655”,

4/ określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

5/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy,

6/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

  9. Informacja dotycząca realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony  

     Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świętajno za 2017 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Świętajno.

INFORMUJĘ:      iż protokół z XLI sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XLII sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 ze. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                          Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gmin

Jan Uss

Opublikowano: 13 czerwca 2018 10:05

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 310

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl