Zwołanie, na wniosek Wójta, sesji Rady Gminy Świętajno na dzień 17.05.2018r.r.(czwartek) godz. 15.30.

Ogłoszenie

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1875 ze zm.) zwołuję, na wniosek Wójta, sesję Rady Gminy Świętajno na dzień 17.05.2018r.r.(czwartek) godz. 15.30.

 

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad:

    1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

    2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

    3. Interpelacje i zapytania radnych.

    4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2018 – 2024,

2/ wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

7. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Świętajno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Uss

 

Opublikowano: 17 maja 2018 12:01

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 215

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl