Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 15.30

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 28 grudnia  2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

3/ uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

a/ wystąpienie Wójta,

b/ odczytanie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały   budżetowej,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e/ odczytanie projektu uchwały budżetowej,

f/ głosowanie nad uchwałą budżetową.

4/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na    lata 2018 – 2024,

5/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

7.  Przedstawienie planu pracy Rady Gminy i planów pracy komisji stałych na 2018r.

 8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 9.  Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

 10.  Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXVII sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.              

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                             

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Jan Uss

Opublikowano: 21 grudnia 2017 12:20

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 348

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl