Zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 29 listopada 2017r. (środa) godz. 15.30

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 29 listopada  2017r. (środa) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych                      z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

3/ podatku od nieruchomości,

4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5/  opłaty od posiadania psów,

6/  opłaty targowej,

7/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie Gminy Świętajno na 2018 rok,

8/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Świętajno z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

9/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świętajno z urządzeń należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury” w Olecku.

7. Informacja wynikająca z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2016r.

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

10.  Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXXV sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXVI sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                             

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Jan Uss


Opublikowano: 24 listopada 2017 09:27

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 391

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl