Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 26 października 2017r.

Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 26 października 2017r. (czwartek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

2/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

3/  wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świętajno,

a. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świętajno,

b. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

d. przeprowadzenie tajnego głosowania,

e. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,

4/ ustalenia opłaty prolongacyjnej,

5/ zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno,

6/ zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świętajno z urządzeń należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury” w Olecku,

8/ zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

7. Informacja Wójta   o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2016/2017.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

10. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Świętajno.

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXV sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.                

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Jan Uss

Opublikowano: 25 października 2017 08:53

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 445

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl