Zapraszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia 27 września 2017r.

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Świętajno, która odbędzie się dnia  27 września 2017r. (środa) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świętajno.

 

Proponowany porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno na lata 2017 – 2025,

2/  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

3/  wybór Przewodniczącego Rady Gminy Świętajno:

a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,                           

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,                                                                                    

c/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

d/ przeprowadzenie głosowania tajnego,                                                                              

e/podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.                                                                                  

  1. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
  2. Sprawozdanie z działalności doraźnej komisji Rady Gminy Świętajno powołanej do opracowania treści nowego napisu na tablicy pomnika w Świętajnie.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  10.  Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

      11.  Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno.

 

 

 

INFORMUJĘ:           iż protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Świętajno będzie wyłożony w sali konferencyjnej na godzinę przed rozpoczęciem obrad XXXIV sesji, a przed tym terminem dostępny w Biurze Rady.               

 

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                 

                                  

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Jan Uss

Opublikowano: 22 września 2017 11:46

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 366

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl