OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 271.1.2017. Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno

Świętajno, 2017-11-22

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 271.1.2017. Nazwa zadania: Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętajno

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Świętajno zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Świętajno

Adres zamawiającego               Świętajno 104

Kod Miejscowość                       19-411 Świętajno

Telefon:                                      87 5215420

Faks:                                          87 5215414

adres strony internetowej           www.swietajno.pl

adres poczty elektronicznej       ug@swietajno.pl

Godziny urzędowania:               od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.swietajno.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świętajno i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zakres zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych i ich transport od następujących właścicieli nieruchomości:

1)         na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna),

2)         na których nie zamieszkują mieszkańcy (budynki użyteczności publicznej, nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, kosze uliczne),

3)         wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zabudowanych domkami letniskowymi.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Od 01.01.20108 r. do 31.12.2020 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Świętajno, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu, wydanego na podstawie przepisów ustawy o odpadach, na transport odpadów,

c) posiadania aktualnego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia i potencjału technicznego wykonawcy do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację tego zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:, tj.:

a)  wiedza i doświadczenie wykonawcy – wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, realizacji co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, o masie łącznej nie mniejszej niż 700 Mg w ciągu każdego roku,

b) potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje co najmniej:

1)    2 pojazdami do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) z zabudową przystosowaną do odbierania odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1.100 l,

2)    1 pojazdem do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarka) z zabudową przystosowaną do odbierania i wyładunku odpadów komunalnych z kontenerów KP-7.

3)    1 pojazdem typu hakowiec do przewozu kontenerów KP-7.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)    oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

4)    oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5)    koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

6)    wykaz dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

7)    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł.

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena oferty brutto

60%

2

Wymagania środowiskowe

25%

3

Termin płatności

15%

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 30.11.2017 r. do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Świętajno

Świętajno 104

19-411 Świętajno

Pokój nr 2

 

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 620032-N-2017. Data zamieszczenia: 2017-11-22

 

 

                                                     

Andrzej Stanisław Kisiel

Wójt Gminy Świetajno

 

 

Opublikowano: 22 listopada 2017 11:55

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

Ogłoszenie [219.17 KB]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [388.83 KB]

Zał.1 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia [306.86 KB]

Zał.2 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY [56.83 KB]

Zał.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU [68.5 KB]

Zał.4 FORMULARZ CENOWY [63.04 KB]

Zał.5 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AKCJI PROMUJĄCEJ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ [12.97 KB]

Zał.6 OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I OPŁATAMI LOKALNYMI [12.62 KB]

Zał.7 OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [12.72 KB]

Zał.8 Oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej [47.5 KB]

Zał.9 WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG [55.41 KB]

Zał.10 WYKAZ WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH [51.83 KB]

Zał.11 Projekt umowy [382.45 KB]

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT [194.49 KB]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [1015.97 KB]

Wyświetleń: 828

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl