OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 7021.6.27.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giże.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 7021.6.27.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giże.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Świętajno zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Świętajno

Adres zamawiającego               Świętajno 104

Kod Miejscowość                       19-411 Świętajno

Telefon:                                      87 5215420

Faks:                                          87 5215414

adres strony internetowej           www.swietajno.pl

adres poczty elektronicznej       ug@swietajno.pl

Godziny urzędowania:               od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.swietajno.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej (poprzednio powiatowej Nr 1818N) relacji Świętajno-Orzechówko-Giże w miejscowości Giże od skrzyżowania z drogą Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski na odcinku 0,70 km, o nr ewidencyjnych 111 i 274/1, obręb Giże. Przebudowa drogi będzie polegała na:

1)        wykonaniu nawierzchni asfaltowej (szer. 3,5 m) w miejsce istniejącej nawierzchni brukowcowej,

2)        wykonaniu poboczy z kruszywa (1,25 m),

3)        wyremontowaniu istniejącego przepustu żelbetowego dwururowego o średnicy 2x150 cm,

4)        przebudowie 1 przepustu betonowego i studni melioracyjnej,

5)        wykonaniu 14 zjazdów,

6)        wykarczowaniu pni 2 drzew.

 

Szczegółowy zakres robót został określony w uproszczonej dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych dla robót drogowych oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki nr 8-10 do niniejszej SIWZ.

W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen  technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 uPzp (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.

Pozostali Wykonawcy składają w ofercie oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej, o której mowa w art. 9a ust 2 ustawy Pzp. Natomiast Zamawiający wskazuje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. W takim przypadku koszty dokonania wizji lokalnej należy wliczyć do ceny oferty.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia na ten temat znajdują się w pkt. XIV niniejszej SIWZ.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu;

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2)        sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości –

Opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

 

a)        Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę zrealizowania co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o długości minimum 700 m i wartości co najmniej 300 000 zł brutto,

b)        Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4)    oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

5)     oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6)     wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

7)     oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

8)     wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7 000,00 zł, (słownie: siedem tysięcy zł.

 

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena ofertowa brutto

60%

2

Termin realizacji zamówienia

20%

3

Okres gwarancji jakości

20%

 

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 27.06.2017 r. do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Świętajno

Świętajno 104

19-411 Świętajno

Pokój nr 2

 

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 530719-N-2017. Data zamieszczenia 2017-06-12.

 

 

Andrzej Stanisław Kisiel

Wójt Gminy Świetajno

Opublikowano: 12 czerwca 2017 13:50

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

SIWZ [397.21 KB]

Zał 1) FORMULARZ OFERTY [52.28 KB]

Zał 2) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [68.49 KB]

Zał 3) OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [17.02 KB]

Zał 4) WYKAZ ROBÓT [46.72 KB]

Zał 5) WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO [43.43 KB]

Zał 6) OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH [36.87 KB]

Zał 7) PROJEKT UMOWY [55.14 KB]

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA [1.55 MB]

SST [444.76 KB]

PRZEDMIAR ROBÓT [49.27 KB]

KOSZTORYS OFERTOWY [44.29 KB]

Informacja o złożonych ofertach [187.88 KB]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [193.64 KB]

Wyświetleń: 877

Gmina Świętajno

Realizacja: IDcom-jst.pl